Новости школы

Корзина

Ваша корзина пуста

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  April 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Ağıli çəş (hekoyə)

Ağıli çəş

(hekoyə)

Çımı sədə qıləy sırənə hekoyə hestebe bo nıvıştey, çokə əhvol,

çokə vaxt peydo kardəy zınedənıbim. İ ruj peş Gıbonə idi, nıştim kəy həşipemə çəşmədə, kəybon dəbastıme, bino kardıme bo nıvıştey. Hejo qıləy cumlə nıvıştəmbe, çımı kəxıvandə həmro co çəşmədə bəmə sədoş oməy, rə şim çəy tono, bızınım çiç bıə. Vindıme televizorədə, Xərəboğədə tojə səhid bıə çəmə dı qıləçıvoni nişo doydən. Çı şəhidonədə qıləy çı piə-moə i qılə zoe, qıləyən tojə bə pəvənd bən. Çımı həmroədə şəkər noxəşəti heste, bəy xəyli dılvandi dome, televizor okuştıme. Çımı həmroən bə mısılmoni deşmonon nıfin-nalə karde-karde şe bo nomoj vote.

Az həni hekoyə nıvışte nəzınim, rıkno bim beşim bə kuçə.

Çımı sədə sırənə hekoyə dı Xərəboğədə omə bevəcə xəbon bə i yəndı qınyəbin. Iştən-deştə votıme: “Çımı sə xərob nıbo çoke" Çok be bı vaxt çımı hamsiyə "lol " Ənvər oməy, ney-ney, əv çı moəku lol nıbe, se manqbe əv çı xırtəku əpirəsiyə (əməliyot) bıəbe. Əməliyot nıbə çəy sədo məhəllə eəqəti, kədəən hejo bə vır-vır əbi. Kəxəlizi jeni anədə bəy nıfin kardəşbe, "ıştı sədo bat bıbo" votəsbe, Xıdo oxo çəy dıvo məsəşbe. Isə jen daston ekudə bə ıştə sə, vaxt-bivaxt votedə: “Keşki merdi vır-vır kardəşbəy, dır-dır kardəşbəy, əncəx sədoş beşəbəy.”

Kırt bıkəm. Ənvər oməy nışte çımı palu, bəmı diyə kardışe, de

dasti xəbə səşe, çiç bıə. Qəp jəme, ijən Xərəboğədə şəhidımon doə. Ənvəri de dasti vey çiyon nişo doşe, sənirəsim, votıme:

– Ənvər, (çımı dəy zərfəti hesteme) çımı sə pure, tınən mıni cındo məkə, bekə ıştə dəftəri, dı kəlmə bınıvışt, bı sinədə az həni loli zıvoni omutəy əzınim. Ənvəri dəftərış bekarde, nıvıştışe:

– Xok bəştı sə, Xərəboğıjon nəzədə ni, tı dard kəşedəş.

Votıme:

– Jiqo-jıqo sıxanon mənıvışt, tıni bəqəten. Istı dəftər subut,

dəkumente. (Sıremon.) Ənvəri əsl tolışe, çəmə rayonıje, votıme:

– Navı mı bımardoş, in dəftəri bəmı vəsiyət bıkəyş, qavar dı-se

qılə çəvədə hekoyə dızdime.

Pidəmbe jınqıri zərfət bikəm, kefım rost bıbuy, bışim sədəm

bıə sırənə hekoyə bınıvışdım. Vindımone çəmə co hamsiyə,

Xərəboğıj, ğəssob Mehdi ləxe-ləxe omedə. Mot mandim, zinə əv ıştə qujdə dukonədə, "qurban əti var," (“ğıbonə qujd heste”) jiqqə jəydəbe, əmma ımruj piyane. Sıxani rosti, çımı hamsiyon həmə dımı araşon çoke, bə yəndı dast bərosnemon, yəndı xəy-şərədə bəbemon. Yəndı zərfəti peəqətemon. Çekonə bəvoten, nezəro bıə

hamsiyə, bəsə diyəro bıə boəsə bə nave. Ha, Mehdi oməy bəmı

rəseədə votışe:

-Şair, tı cokə odəmiş, çokə hamsiyəş, əmma həyf cınqıri

əvomis, bə Xıdo, bə imomon bova kardedəş. Peşomedəniş, çı

dınyo kəyfi kardedəniş.

Ənvər bəçımı linqi dəkkuşe, de çəşi, de bəvi votedəbe: "ko

nıbu". Əmma az əsəbin bim, ıştə rıki eqəte-eqəte xəbə səme:

– Mehdi, çımı zınəy, ıştı babon nomoj votəkəs bıən, imon

vardəkəs bıən. Bətı nom noəşone Mehdi, ıştı boa nom Namaz...

Mehdi çımı qəp bırişe:

– Şair, əvonən bənə tı əvom bıən, əvom. Az ə çiy ki, vindedənim, boçi bəy bovə bıkəm?

– Mehdi, ıştı babon beədə, çəmə keşvər yol be, hiç çı

erməniyon dovlət nıbe, jəqoye?-xəbə səme.

– Ha, ha rost votedəş, bəvədə erməniyon çəmə babon nokə

bıən.

– Çanədə şımə babon "əvom" bin, imon hestebe, əvon zumand

bin, əvon i bin. Çəvon vətən hestebe, zəmin hestebe. Çımı Lələ əvoti deşmoni bə zəmin jəy pidəbo, çəy imoni bıkışt. İmon ki, marde, deşmoni kıstey hostone.

Mehdi bə fik şe:

– Neye, ney, şair, az bə nivində çiy bovə nibəkam.- votışe.

Lolə Ənvər pişe çi bivoti, de dasti vey hənək kardışe, fıs-fıs

kardışe, votıme:

– Ənvər, tı hələ lol bıbu.-dim qətıme bə Məhdi:

– Mehdi, ıştı çəşon vey çiyon vindedəni. Sa cur sədo heste, ıştı quşon məsedəni, sa cur bu heste, ıştı vıni famedəni, milyon -

milyon telefon dalğon heste, tı əvoni vindəniş. Bəvon çəs ney, ağıl lozime. Qirəm qıləy kuə odəm hiç çiy vindənibu, im əv ni ki, dinyo ni. Hərənqoni qıləy odəm lol-korebu, im əv ni ki, dinyoədə hiç sədo ni. Əqər ağli cəş oj bıbu, tı har çiy bəvindeş.

Az in qəpon jeədə lolə Ənvər deştə kəllə anqıstə bəçımı kəmi

hejo dəkudəbe, votey pidəşbe ki, kırt bıkəm. Oxoy vindeme

kəmım hıl bəbe, dim qətıme bə Ənvəri:

– Zə, ti çımı kəmi boci hıl kardedəş? Tı lolis, əmənən lol

bıbuəmon? Tosə kəynə kofiron vədə lol bamandemon?

Peşo inən dimım qəte bə Mehti, votome:

– Mehdi, ısət ki tı bə Xıdo bovə kardedəniş, azən votedəm,

Xıdo ıştı kəy xo bıko..

Mehdi bə çort şe, peşo oqarde bəmı votışe:

– Şair, tı boçi jəqo votedəş? Bəmı nifin kardedəş?

– Mehdi, tı ki, bə Xıdo bovə kardedəniş, boçi tarşedəş, ni bıə

çiy bətı çiç bakarde?

Mehdi mavoji qədəli sərvoxt be:

– Şair, qasbi Xido heste, qasbi az hələ dərəşedənimbu?

– Mehdi, im co məsələ, tınən ıştə nızınəy məvot, azən dıvo

bıkəm, Xıdo bəşmə koməq bıkəy, çəmə kisvərədə dave nıbuy,

həməkəs ıstə vətənədə bıjiy. Çəmə bə Xıdo bovə çanə vey bıbo, Xıdoən dəmə bəbe...

Hekoyə "Bızanq" kitobədə çapbə. Kitobi redaktor Allaverdi Bayrami.

 

Bir 1 nəfər şəkili ola bilər

 

Şirəli Əlyar

18 May 2021 в 22.51.20
72
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: Şirəli Əlyar
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft