fd
CASP1.ORGTh, 26 Nov 2020, 12.54.44
Welcome Guest | RSS
Site menu

Section categories
TARİX . [15]MƏDƏNİYYƏT . [15]
SİYASƏT . [54]SOSİAL . [6]
TOLOŞON SƏDO . [5]TMH . [5]
ÖLKƏ XƏBƏRLƏRİ . [18]RTMM . [1]
Talish xanligi tarixi . [0]Mugan Sovet Respublikasi tarixi . [3]
Talish-Mugan Muxtar Respublikasi tarixi . [0]Xarici Dildə Məqalələr [2]
[0]

Our poll
Rate my site
Total of answers: 2

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0


20.32.12
İsabala mamu ( Hekoyə)

İsabala mamu.
( Hekoyə)        İminə vəslə.
Yolon jıqo sıxan hıste ,"Sipriş nıbə vırədə mənışt" . Çı nəsiyəti bımono moylətış veye. Çımı yolə boə Xanəli Tolışi sin  60- i dəvardəbe, çəmə  rəhmətşə Lələ isə tobə 80 sinış hısdebe. Xanəli boyli həm rəyondə, həm diədə yolə sipriş hesob bedəbe, ve xonəxon  çı məllimi tono bo məslət se əvon. Bo ki pensiyə seədə, bo ki zəmin seədə, kisə bə ko duz kadeədə Xanəli məllim bə xəlxi ro nuşo ədey, lozim bədə bə və dəşi  çı xonəxon urzon be təmonnə bə vırə ərosni. Bə ve kosibon dəyəğ əbi.. Xanəli məllim hələ tojə bə Dəlokbə məktəbi drektor təyinbədə çı Lələ tono bo məsləhətse ome. Çəmə Lələ vıtışe:
- Bala, Xanəli, tı ısə ıştən yolə siprişiş, xəlx ıştı palu bo məsləhətse omedə, az bətı çı məsləhət bıdəm?
 Boyli vıtışe:
-Ne, Lələ, çımı zıneyon, ıştı zınəyon tono heççie, tı bəçəmə di odəmon həmməy rəğ-rişə, həmən bəçəvon jimoni  ve çok bələdiş. Tı çətinə rujon vində,  çətinə rujondə xonəxon çoki-bevəci zınə. Az bəpe bıznım bə ki ko etobo karde bəbe, bə ki əbini.
  Lələ çı ve odəmonku qəponıj je, məsləhətış zıneki bə kosibon etobo bıkey. 
Ve soron dəvardə, əmmo çı Lələ bo Xanəli boli  İsabala həxədə  jə qəpon çımı yoddə  heç beşdəni.
 - Dəlokbədə İsabala hıste, de təvə dumə, borə dumə soxte məşğul bedə, çımı-çey kəybondə ko kardə ıştə xəyzoni oqətdə. İsabala de ve əzob-əziəti, de yetim-səğırəti yolbə. Əv əğılətiədə ıştə pə ,Əhmədom Səfər Guləli zoə mahrubədə gin karde bəbeşt ,moəşən bə rəhmət şedə. İsabalə 10-10 sinədə əbi, ve kırtıməbe, nə bo takarde olətış bedə , nə bo harde nunış bedə. 42-43 seminə sorində, mahrubə vəşiə sorondə çəmə diədə qıle jen kəlxoz sədribe.Im kəxoz sədri zoə çı kəlxozi amboədə qandımi, şartuki əbəy əhvati, peşo bə kəlxozi hesobədə ənvışdinki, bə kosibon doəmone. Əmmo çı kosibon çımiku xəbəşon nəbi.Hətto diədə jəqo kosibon hısdebe  bə tan takardero heç pinəniə şəvloşonən nəbi. İ kərə çı rəyondə Şex Mızəffər bə di omedə, kəmisiyə duz kardə bə kosibə xəlği yardım bıkey. Dəlokbədə Sidığə nomədə qıle moynə hısdebe, kəxəlici kinə olətış həmmə tikə-tikəbe. Ey vanq kardən, bey quş bıdeyn, eçi holi bıznin, yardım bıkeyn.Yazığə jen de cındırə oləti ıştə ımvrə-əvvırə edodəki, aybe.Şeyx çı kəybəku ımı vındə ,əlbəsat vıtdə , "oqard, oqard, ıştı nomi nıvışdəmon, bışi" . Peşo be Sidiğə olət, unən ha manəq qandımə, şartukə yardım kardən.Əmmo  Im qədə yetimə, səğırə  İsabalə heç bə yod vardəkəsən bedəni. İ şanqo İsabalə vində vəşi bəmardem, de şəvi şedə bə kəlxozi ambo.Nio be-be dəşedə bə ambo poli ji. İmom əzize, ısə de mısmori bedə, de maha bedə vote əzınim, İsabala poli hıl kardə, çə hılədə qılə-qılə qandım rubedə. İsabala çə qandımədə dı mışt qırdə kardə, bardə bəkə bo harde. İsabalə həftey jıqo jidə, peşo amboədə ki isə çı hıliku xəbədo bedə, ambo poli ha tərəfə qətdən. Rujon bo İsabalə ve bevəc dəvardə,  Xıdo bə İsabalə tərəf bedə ki, ruji ki isə bəy bəboləti omedə, vıtdə:
-İsabala, maştə de çəmə puştəro çı Bukuədə omə  qıle yolə odəm bə Lankon bəşe, bışi bımand roysə, qaspi tıni bıvındin, bətı koməkəti bıkeyn.
İsabalə jəqoən kardə, subh şedə nışdə puştəro kəno, həğiğətən xeyli vaxt bəçəton qıle maşin çı puştəroku dəvardə , maşin çı İsabalaku  davarde bəpeşt oqətdə, oqardə bə dumu. Çı Bukuədə omə odəm İsabalə bevəcə rujde vindedə və xəbə sede, " Bala, tı kiş, boçi ıyo nışdəş, boçi ıştı tandə heççini?" 
 İsabala qəp jeydə:
  - Çımı heçkim ni, pıəm mahrubədə marde, moəm  nəxoşbe, əvən bə rəhmət şə, azən vəşiəti dəvordenedəm,heççimni
  Yolə xonəxo xəbə seydə:
- Bə şımə xəlxoz bətı heççi doydəni?
İsabala votdə:
- Ney, kəlxoz bəmə heççi doydəni,
Yolə odəm:
-Maştə boy bə rəyon.-
vıtdə.
Maştə İsabalə piodə şedə bə rəyon, vində çəmə kəlxozi sədrən, əçi zoən  əyoe. İsabalaku unən xəbe sedən, ım kəlxoz sədri bəti heç çı qandımədə, çı çartukədə koməkəti kardəşni?
 İsabala cəvob doydə:- Xeyir,  tobə ısə  kəlxoz bəml heççoş doəni.
Hıjo həmınə ruj kəlxoz sədri çı koədə bekardən, bə xəlxoz sədri zoən cəzo doydən.  Bəvədə çəmə divoj rəhmətşə  Firudin  Ağayev  rəyon təminat şobədə ko kardəbe. İsabalə aspardən bə Friduni,əvən bə İsabalə olət doydə  və boəyo nunə normə noydə. Bə İsabalə  ha ruj  qılə nun doydən. Bəle ,bəvədə nun yol əbi, i kilo əbi, İsabala ha ruj piodə çı Qızlovoku bə Masallu bo i qılə nuni əşi-əvoy.
   Xanəli boli de Lələ məsləhəti İsabalaş Dəlləkoba məktəbədə  təsərufati  diəkarero bə ko piətışe. İsabala həlolə odəmbe, Xanəli məllim peşo əçi xeyzonıən, əçi iminə yenədə yetim mandə kinəşən məktəbədə bə ko duzış karde. İsabalə həmən ve sırəynə -sırvonə həmrobe.İkərəm...
 (Dəvomış hıste..)

 

Şirəli Əliyar 

Category: TOLOŞON SƏDO . | Views: 90 | Added by: ruslantalish7 | Tags: Şirəli Əliyar | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
Log In

Shopping cart
Your shopping cart is empty

Search

Calendar
«  November 2020  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Entries archive

Site friends

Copyright MyCorp © 2020