Новости школы

Категории раздела

Поиск

Вход на сайт

Календарь

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Muəllim və valideyin

Muəllim və valideyin.

( Felyeton)

Jimondə jəğo koon hıste nə bəy çok vote bedə, nəən bəy bevəc vote bedə. Əmmo jəğo koon hıjo bə və hıjoən bəbe.

Çımı ım rujnəni qəp bə hırdənion və bə nuperəson çı yolon, çı muəllimon tərəfo bəvon fiziki cəzo doyku bəşe. Se-ço kəlmə boşmə tarixi sebət bıkəm, bəşmə nuşo bıdəm, azən guya çi zındəm.

Lap qədimiku bə yolon sıxanon pemande nıpiə əğlon cəzo doə bə. Hətto çə cəzon arədə əğli kışte, əğıli havate, əğıli çı kədə tojne cəzon bə. Ve əsron ım cəzon ve çok qəbul kardə bə. Bo ve əğlon nokəti karde şərəf bə. Əğılə savdı har zəminədə bə və ısətən hıste. Çəmə zəmonədə ım cəzon dəvom bedə, əmmo əmə ve cəzoon vinde-vinde ıştəni bə nıvinde noydəmon və hiç dama bedənimon. Məsələn hələ əğlon bə dınyo nomə əvoni mo ləvədə kıştedəmon və ya bımi jimoni qon be bəhanə vardəmon. Ha kişvərdə bo nupereson cəzoxonon hıste. Əyo bə qaydon quş nıdoə əğlon səy əlbəttə das dəsudənin. Əmə ımoni vindəmon və bə hiç vırə şikoyət kardənimon. Lol bedəmon, ku bedəmon. Əmə bəvədə bə zıvon omeydemon ki, çəmə ıştə əğılon məktəbdə, kom məllimsə kudə. Haa, bəvədə bəmə hınə omeyde.Əmə hiç xəbə sedənimon "muəllim əğılış boçi kuə?"

-Dərsış zınəni?

-Cəhəndımış zınəni.!

- Əğıli nodunciəti kardəşe?

-Çiç bəbe, əğıl nodinc bəbe, yol bəbe ağıl bəqəte.. Votdəmon

Çımı məktəbdə handə vaxtondə, qle tojə muəllim, çı Akoni diəde bəçəmə məktəb muəllim təyin bəbe. Im muəllim çı rəhmətşə Səfiəli zoə bəsə nodinciəti qoroş kuəşbe. Əğıl bəme-bəme şedə bəkə. Çi danavardəni Səfiəli dı hərbə-zorbə omedə bə məktəb. Məktəbi drektor Qələmirzə muəllim ve mədəni insonbe, dı Səfiəli muəllimon çeşmədə ve qəpış je, əvış bə riə vardış pie, əmmo Səfiəli hıjo dı bərkə sədo bə Akonojə muəllimi ədres dımjon dodəbe, nəloyiğə sıxanon votedəbe. Bı qəvə-qəvə Nuru muəllim ome beşe, vindışe Səfieli sədo məktəbış piətə bə sə Qələmirzə muəllim isə mandə zındəni çiç bıkey. Nuru muəllim ikkərədə ıştəndə beşe, bə Səfiəli dı barzə sədo votışe:

- Səfiəli, tı zındəş koncoş? Im vırə məktəbe, ım vırə hukuməti məktəbe. Isə zanq bakam bə milisi, boy tıni bobeyn. Tı hukumeti məktəbdə, çı muəllimon, çı şagirdon tono xəlq muəllimi təhqir kardəş.Xəlq muəllimi təhqir karde zındəş çiçe? Xəlq muəllimi təhqir karde, hukuməti təhqir kardeye. Muəllim bəştı əğıli tərbiyə doydə, səvod doydə əmmo tı əy təhqir kardəş. Az zındəm tı ıştə əğlon kədə dı qəyşi kudəş, əmmo iyo oməş ıştəni əğıli tono şin krde pidə. Qələmirzə muəllim, bəmı ico bıdə az bə milisə zanq bıkəm, bıdə Səfiəli bıznı xəlq muəllimi təhqir karde çiçe..

Çı Nuru muəllimi ım qəpon bəpeşt Səfiəli ranq sio be, çı tarsiku bıldey-bıldey kardışe:

- Nuru muəllim, şımə çiç votdon, az..az..dışmə hamusiəm, səhfım kardə, xahiş kardəm zanq məkənən.Vallah jeni mınış çı ro bekarde. Səhfım kardə, bıbaxşənən. Jeni vote, tı çoknə merdiş Akonojən omedə ıştı əğıli kudə, azən ıştəndə beşim.

Nuru muəllim tikiən qəyzin be:

- Zə, tı çoknə merdiş, dı jeni sıxani əştəş oməş ıyo. Muəllum muəllime, pidə Akonij bıbuy, pide Qızləvoj. Im muəllim tojə muəllime, cıvone, hukuməti əvış bəmə aspardə. Bə muəllimi hurmət nıkardə cəmiyyət volo bəbe. Nikalayi vaxtədə əğıli bə məlo ədəyn, əvotin, "əti sənin, sumuyu mənim, məlo bəçımı əğıli elm umut". Isə çiç be, səveti şımə ğodor karde? Bışi bəştə əğıli ağıl bıdə.

Səfiəli beşe şe çı məktəbo, i kərən əçi lınq bə məktəbi so nıqınye.

Bəli, əğər hukuməti bə muəllimon bəni deputaton qəyğı nuşo bıdo, muəllimon dı pulu ney, dı səvodi məşğul bıbo ve işkilon duz bəbe. Rosti vote lozime valideyonən bəpe noşukurəti nıkey.

Qle əğıl bədə, ha ruj bəştə pə votdə:

-Pı, bımo çokə lınqəqab bıstən bə məktəb dı çokə lınqəqabi bışim.

Əğıli pə ve kosib be, lınqəqab se zındənıbe. Ruji inən əğıl bə pə lınqəqab votədə bəçəvon so dəvuş omedə, çı dəvuşi qle lınq bedəni.. Pə bə dəvuşi pul doydə və bə əğıli votdə:

- Çımı bala, ısə pulım nı, pulım be botono lınqəqab bəstem.Diə bıkə bə merdi, çə merdi lınqış ni, şukur bıkə Xıdo bətı lınqış doə. Əmə əğıl bədə çəmə hiç qəloşən bəni.

Çı dəvuşi nıbə lınqi vinde əğıl i kərən bəştə pə "lınqəqab bıstən" votdəni.

Dınyo ve kişvərondə bo əğlon məktəb ni, muəllimən ni.

 

Şirəli Əlyar

19 May 2022 в 15.28.49
58
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: Şirəli Əlyar
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft