fd
CASP1.ORGTh, 28 Jan 2021, 15.16.53
Welcome Guest | RSS
Site menu

Section categories
Tarix [17]Mədəniyyət [17]
Siyasət [57]Sosial [11]
Toloşon Sədo [9]TMH . [9]
Ölkə Xəbərlər [19]RTMM . [1]
Talish xanligi tarixi . [0]Mugan Sovet Respublikasi tarixi . [3]
TMMR-in tarixi [0]Xarici Dildə Məqalələr [2]
Tolışi şeir [10]Multiculturalism [0]
Tolışə Hekoye [2]

Our poll
Rate my site
Total of answers: 4

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0


12.43.39
Şirəli Əlyar İ lıskə ozodəti

İ lıskə ozodəti.

( Hekoye)

Az bəpe bışim , binəvım, dı xəlxi bınışdım ,bıvıtım, bısırım bə çəvon dardi ,qəmi bələd bıbumki, peşo bom bınışdım tatə peçi kəno bo xəlxi çi bınıvışdım.

Nıştəmon kədə, diə kardəm bə telefoni, çəş kardəm i kəs zanq bıkəy, ləzi qəp bıjənim, qıle əhfolot bıməsım, çı milləti şoə rujonku, dardonku xəbədo bıbum. Çiç bıkəm bə daşt beşe dı sms-e, eyən rujəde i kərə dı telefoni se bəbe. Çıko bəvıtın i lıskə ozodəti doydən bəmə.Vıtdən qınokor kəronə mərəze.Ney, ney qnokor kəronə ni, qnokor telefone. Bəmı bıvtənən ım telefon bənəbe, sms nıvışde əbi ? Ney ! Sa sor bə nav bəse ımiən bevəcə mərəzbə, əmmo xəlx ıştə koədəbə , xəlx ıştə xey-şəri oqətəşni, çimçero dasə telefon bəni. Səveti vaxtədə har kəs, bə har vırə şe nəzni, kali odəmon dı ıcozə koğəzi bə kovrəsə əşi. Məsələn bə Tolışə zonə dı ico koğəzi şe əbi. Sərbozon ( əsğəron) bə nəve beşi qoroş bəvon yvolneniyə , yəni ıştə vaxti dıştə kefi dəvordone qoroş ozodəti koğəz ədeyn. Bə koğəzədə vaxt ənıvıştin. Əzən çə ozodə koğəzədə veyım sə, ha səfə sədə ve şo əbim. "Yvolneniye". vıtıme bəçımı yod qıle sırənə əhfolat dəşe. Çəmə hamsiə diədə , Ruəkəno Mədi ıştə Məzahirə zoəş rə xeyzonxıvand kardəşbe. Peşo vəyə çi davardəni Məzahiri bardən bə Urusiəti Narinski şəhər bo əsğərəti karde. Narınski çı urusiəti ve sardbə məhole, ə vaxti Narınski hələ tojə-tojə soxtəbin. Bəxtış jıqo vardəki çəmə di Malıyev Boyukəğən de i vırədə bedə. Boyukağa ınstitutış oroxnəbe, bə əskəreti i sorlığə bardəşonbe.Əv bə əskərətəti sədə çey pə Əliağa nəxoşbe.

Hələ manqi davardəni, Məzahiri vanq kardən bey uvolnuniye koğəzi doydən, bışi şəhəri bınəvi, istirohət bıkey. Məzahirən bə urusi heççi dəsə dəşedəni, fik kardə "yəğın bəmı otpuskə doeşone, çı çok.Bışim bəkə, da ruj dı jeni bıjim". Məzair hələ i manqbe çı kədə beşəbe cifədə pulış hısdebe, bə səməlyot nışdə , omedə bəkə. Məzahiri lələ Mədi ey vində,vıtda :

- Zə sıpəzoə, tı bıçi oməş? Əyo kinə- minə kambe, tı çı dınyo çə sədə bo jeni vinde oməş?

Məzahir vıtdə:

- Lələ, bəmışon otpusk doəşone azən oməm, ımən çımı koğəz..

Lələ:

- Zə, Məzahir, tı hələ i manq ni şəş çı otpusk, mıni bə das dənodəş, hələ bıdə diə blkəm.

Lələ koğəzi sedə, diəkarde bəpeşt bə Məzahiri vıtdə:

-Zə, bala, tıni bəqəten, çəmə nənə bəbovnen.Ay axmax ım otpuskə koğəz ni, ım uvalneniyə koğəze?

- Uvalneniyə çiçe ? Lələ, bəmışon vıte bışi, ışte kefi bıkə.

-Zə Məzahir, uvolneniyə bə i ruji doydən, maştə tobə şonqonə razvodi, zıne? Umruj davarde, maştə bəşım botono bə Narinski bilet piətım.

Maştə Mədi şedə bo bılet piəte, Məzahiri moə bey vıtdə,:

- Məzahir, məsəme ə Qızılovoj Boyukağa dıtı əskərəti kardə, əçı pə Əliağa tojə bə rəhmət şə bışi bəvon bığın, qıle səsəğlıği bıdə.

Məzahir şədə çı Boyukağamon key, vinde soədə odəm kame, çı rəhmətşə merdi havtımən beşə. Boyukağa boon bə Məzahiri penco mənot pul doydən ki, " ım puli bə Boyukağa bıdeyş, əmmo çı lələ marde məvotiş əğıl xıvvət bakay" ,vıtdən və həzo - əlbət aspardən.

Dı ruj davardə ,Məzahir dəro qınedə bə Narınsk, rəsəcəğın Məzahiri qətdən, eqətdən bə qomvaxt. İmon əzizə i həftə bedə, da ruj bedə əyo mandə. Beşi bə peşt Boyukağa omdə çey tono, "diədə çiç hıste,çiç ni, çəmə kəy şəbiş ya ney, " xəbə sedə.Məzahir bə Boykağa dim ijığo fəğır-fəğır diə kardə, jıbızım bə yetim, səğırə qədə əğıli çıko diəbakan.kam mandə çəşondə ast beşi.Əmmo dama bedəni.Boyukağa səvodinbe, rə bəsə dəşdə və bə Məzahiri vıtdə:

- Zıneme, zıneme çımı lələ mardə, tı bəmı hələ bıvot bımono pulışon vığandə?

Məzahir rə ıştə sifəti dəqiş kardəvə vıtdə:

- Ha pulışon vığandə, əmmo Boyukağa, az bətı çı lələ marde nıvıtıme, tı ıştən zınə. Az bəştı boonom sıxan doəbe çı lələ marde əvitnim, nıvıtıme. Boyukəğə, ım udovleniyə çokə şeye, əmmo heyf vaxtış ve kame.

Ha çımı çokə bolion, həğiğətən lm ozodəti çokə şeye,...hələ bımandənən , bəçımı telefin zanq omedə..

Xıdo tıni bısırvoni.. ,Muntəzəmbe,

bəmı zanqış kardə, mıni dı toje təqvimə sori təbrik kardə. Vıtdəm, "Zə, bəmı ozodəti lozime, bışim dıştə həmron, dı tolışon ruşinfamon, dı tolışi şairon, dı tolışon hınəninə zoon rə-rə vindemo bıkəm.Im kədə nışde, bımono bəni zindonie. Az ozodəti dı sati pidəmni.

Bəmı çiç bıvıto çoke, vıtdə :

- Mamu, şukur bıkə tatə vırədə nışdəmon.Çı tırkon vıtənə

" sındırmağa qozumuz, yırtmağa bezimiz var".

Sırə mınış qəte, sırim-sırim , vıtıme :

- Zə, mısal bıtıno tumi siəbe, zındəniş çı tırkon musalon həmmə biədəbe? Çok, tı bınışt

ıştə vizi barışt , jıqo bışo, tı kədə dı manqə bımandoş, kədə həni lef- boloşnə əmandini. Əmmo Muntəzəm ,bəmı ozodəti lozime, ozodəti.

3 yanvar 2021.

Şirəli Əlyar

Category: Tolışə Hekoye | Views: 18 | Added by: ruslantalish7 | Tags: Şirəli Əlyar | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
Log In

Shopping cart
Your shopping cart is empty

Search

Calendar
«  January 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Entries archive

Site friends

Copyright MyCorp © 2021